< HTML / >

اولین زبان تحت وب که با آن آشنا شدم
به صورت کامل و عالی و مسلط هستم

< Bootsrap / >

فریم ورک برای وبسایت های ریسپانسیو
مسلط بر آن به صورت خوب

< CSS / >

دومین زبان تحت وب که یاد گرفتم
به صورت عالی و کامل مسلط بر آن

C#

زبان برنامه نویسی شی گرا سی شارپ
به صورت نسبی مسلط بر آن

برای همکاری با ما

شما میتوانید با ما در پروژه ها و کارهایمان به ما کمک کنید
و شریک در کار های ما باشــــــید